قالب وبلاگ جزیرهقالب وبلاگ جزیره


جزیره :

جَزیره خشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد.بزرگ‌ترین جزیره جهان گرینلند است با ۲۱۷۵۵۹۰ کیلومتر مربع پهناوری که بخشی از خاک کشور دانمارک شمرده می‌شود. البته استرالیا با مساحت ۷۶۸۶۸۵۰کیلومتر مربع از گرینلند بزرگتر است
ولی از نظر زمین شناسی یک قاره محسوب میشود