قالب وبلاگ جزیرهقالب وبلاگ جزیره


کلید واژه های این قالب :
قالب وبلاگ جزیره,قالب جزیره,قالب وبلاگ | قالب وبلاگ جزیره رویایی بسیار زیبا و گرافیکی | قالب وبلاگ جزیره
جزیره :

جَزیرهخشکی است که گرداگردش را آب فرا گرفته باشد.بزرگ‌ترین جزیره جهان گرینلند است با ۲۱۷۵۵۹۰ کیلومتر مربع پهناوری که بخشی از خاک کشور دانمارک شمرده می‌شود. البته استرالیا با مساحت ۷۶۸۶۸۵۰کیلومتر مربع از گرینلند بزرگتر است
ولی از نظر زمین شناسی یک قاره محسوب میشود