اخبار » پیدا شدن چند خمره تاریخی بر اثر شدت بارندگی های ایلام