اخبار » پیاده روی اربعین، مبارزه عینی با تمدن غربی