اخبار » مقام سابق قطری: آیا در عربستان سعودی، کسی فکر هم می‌کند؟