اخبار » مخالفت afc باطرح عرب های متمول به سود ایران شد