اخبار » مجروح شدن چند پلیس در تیراندازی در آمریکا/ ضارب هنوز دستگیر نشده است