اخبار » فراخوان تجمع همبستگی با قدس شریف و مردم فلسطین