اخبار » راهپیمایی مردم چند شهر در اعتراض به اقدامات اخیر تخریبگران