اخبار » دولت سخنگو ندارد، چون برای توجیه ضعف ها دیگر استدلالی باقی نمانده/ ماندن یا رفتن وزرا و دولت بی برنامه تاثیری در سرنوشت کشور نخواهد داشت