اخبار » بیانیه گام دوم می‌بایست به درستی تبیین شود