اخبار » برای حل مشکل تامین اجتماعی مجموعه حاکمیت باید اقدام کند نه فقط دولت/ ماموریت کارگروه تامین اجتماعی دولت سایه برای تبدیل راه حل مشکلات شستا به سیاست های کلی نظام