اخبار » احکام سنگین حکومت بحرین برای 19 شهروند شیعه