اخبار » آلمان 40 قایق و تجهیزات ایمنی برای قربانیان سیل ایران ارسال می‌کند